baner
Menu Opracowanie metod monitorowania aktywności psychofizjologicznej
z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń

Cele projektu

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu powietrznego i drogowego oraz pacjentów szpitali i klinik specjalistycznych (w tym noworodków) poprzez stworzenie innowacyjnych na skalę światową metod monitoringu aktywności psychofizjologicznej opartych na technologii bezdotykowej, z funkcją automatycznego wykrywania zagrożeń. Opracowane rozwiązania technologiczne będą miały szerokie zastosowanie w dziedzinach gospodarki, takich jak medycyna, lotnictwo, transport.

Założeniem projektu jest laboratoryjne przetestowanie istniejących i rozwijanych w chwili obecnej przyrządów pomiarowych. W wyniku badań eksperymentalnych opracowane zostaną również własne techniki pomiarowe oraz urządzenia do pomiaru parametrów fizjologicznych, łącznie z możliwością ich opatentowania.

Charakterystyka projektu

W ramach prac badawczych opracowane zostaną bezkontaktowe metody śledzenia procesów psychologicznych oraz fizjologicznych człowieka. Bezkontaktowość oznacza, iż pomiar procesów życiowych będzie realizowany bez konieczności użycia fizycznego połączenia z monitorowaną osobą, np. za pomącą kabla elektrodowego.

Konstrukcje urządzeń pomiarowych oparte będą na technikach światłowodowych, mikrofalowych oraz rozwiązaniach pojemnościowo-sprzężonych i cienkowarstwowych sensorach elektretowych. Każda z tych dróg przebadana zostanie indywidualnie przez zespoły badawcze składające się ze specjalistów w danej dziedzinie.

Wykorzystaniem opracowanych metod zainteresowane może być lotnictwo, gdzie od stanu zdrowia pilota zależy nie tylko jego życie, ale także życie pasażerów samolotu. W tym przypadku bezkontaktowe monitorowanie tętna pilota będzie umożliwiało wczesne wykrycie u niego ewentualnych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, dzięki czemu będzie on mógł być natychmiast skierowany na badania kliniczne.

Potencjalnymi odbiorcami systemu monitorowania aktywności psychofizjologicznej są kierowcy, u których odpowiednio wczesne wykrycie niepokojących zachowań (np. zmęczenia) pozwoli na niezwłoczną reakcję w postaci np. przesłania informacji do komputera pokładowego samochodu sygnału o konieczności zatrzymania pojazdu.

Inną grupę odbiorców efektów realizacji projektu stanowią pacjenci szpitali i klinik cierpiący na zaburzenia snu, problemy psychiczne, a także pacjenci z poparzeniami, u których poparzone miejsca uniemożliwiają umieszczenie typowych elektrod EKG. W ten sposób będzie można monitorować również noworodki, co stanowi potencjalną możliwość ograniczenia liczby ofiar tzw. syndromu nagłej śmierci - dzieci nagle umierających w czasie snu. Technologia bezkontaktowa umożliwi pomiar częstości skurczów serca przez ubranie, pościel lub bandaże.

Implementacja tych rozwiązań może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pracy pilotów, kierowców, a także pacjentów szpitali i klinik. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie dostępność do nowej aparatury naukowo-badawczej, zacieśni się współpraca pomiędzy sektorem nauki i sektorem prywatnym, a także wzrośnie zaangażowanie młodych naukowców w projekty badawcze.

Wyniki prac badawczych

Z uwagi na rozpoczęte procedury związane ze zgłaszaniem wniosków patentowych do UP RP, wyniki prac badawczych zaprezentowane zostaną w terminie późniejszym.


Data aktualizacji: 28.04.2015 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka