baner
Menu Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami
w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym

O projekcie

Beneficjentem projektu "Zintegrowany system monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami w celu minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym"(POIG.01.03.01-10-085/09) jest Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jest partnerem w realizacji projektu.

Projekt jest realizowany z myślą stworzenia pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu badań i szkolenia kierowców wyposażonego w modelowe stanowisko symulacji jazdy samochodem wraz z wystandaryzowaną procedurą do badań psychologicznych i fizjologicznych osób kierujących pojazdami.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe).

Projekt ma na celu:

 • ocenę wpływu warunków środowiska pracy na sprawność psychofizyczną kierowców w warunkach rzeczywistych i modelowych,
 • ocenę użyteczności metod fizjologicznych do obiektywnej oceny zmian w stanach zmęczenia i senności,
 • ocenę wpływu monotonii oraz obciążenia statycznego w zakresie układu ruchu i krążenia na rozwój zmęczenia u kierowców,
 • ocenę i prognozowanie zmian sprawności psychomotorycznej kierowców związanych z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe środowiska pracy z zastosowaniem komputerowych modeli symulacyjnych.

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • budowa symulatora wyposażonego w: kabinę kierowcy pojazdu ciężarowego, system symulacji ruchu, nowoczesny szerokokątny system prezentacji obrazu widzianego z kabiny kierowcy,
 • opracowanie oprogramowania obejmującego charakterystyki dynamiki symulowanego pojazdu, jego systemów i instalacji oraz środowisko wirtualne, w którym będzie się poruszał symulowany pojazd,
 • opracowanie oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie różnych scenariuszy poszczególnych ćwiczeń, odpowiednio dostosowanych do danego programu szkolenia i zakresu prowadzonych badań,
 • wyposażenie symulatora w aparaturę medyczną umożliwiającą rejestrację wszystkich istotnych parametrów psychofizjologicznych badanego kierowcy. Rejestrowane będą także zmiany koncentracji uwagi, poziomu zmęczenia, stresu, itp.,
 • dobór zestawu metod psychologicznych do badania sprawności intelektualnej, cech osobowości i temperamentu oraz sprawności psychofizycznej (szybkość reagowania, spostrzegawczość i koordynacja wzrokowo-ruchowa),
 • opracowanie oprogramowania symulatora umożliwiającego rejestrację przebiegu każdego z prowadzonych na symulatorze badań, automatyczną ocenę jego wyników według przyjętych kryteriów, a także archiwizację zarejestrowanych parametrów,
 • przeprowadzenie badań pilotażowych w warunkach symulowanych i rzeczywistych.

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać trzy podstawowe problemy:

 • zapewnienie możliwości bezpiecznego i skutecznego szkolenia kierowców,
 • zapewnienie właściwej kwalifikacji do zawodu kierowcy,
 • zapewnienie możliwości prowadzenia badań, ukierunkowanych na określanie, związanych z kierowcą, czynników determinujących bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu i ich kategoryzacji.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie beneficjenta projektu - Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka